offene kirche, Bern

"Friedensgrüsse Drishat Shalom Tahiyat El Salam"